Stalling voorwaarden - Caravanstalling de Boer Almere

Caravanstalling de Boer
Ga naar de inhoud

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling de Boer als verhuurder van de stallingruimte optreedt.
Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, auto of boot) stalt bij Caravanstalling
de Boer.

Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De stallingovereenkomst tussen Caravanstalling
de Boer en de huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

De stallingovereenkomst kan wederzijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

2. Stallingjaar / Openingstijden

Het stallingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Gedurende deze periode kan het gestalde object, mits 48 uur van te voren aangemeld op telefoonnummer 06-50881716, 6 dagen per week worden gebracht of gehaald.
Op zondag en feestdagen gesloten.
Voor het ophalen van uw gestalde object moet u telefonisch een afspraak maken, dit kan van maandag tot en met vrijdag van 18.30 uur tot 21.30. Of via de website waarbij de afspraak wel bevestigd dient te zijn door de stallinghouder.
Buiten deze tijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg.
In geval van verhindering wordt u verzocht 12 uur van tevoren bericht te geven. Als u zich niet aan deze afspraak houdt zijn wij genoodzaakt € 25,00 in rekening te brengen.

3. Geboden / Verboden

Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein van Caravanstalling de Boer. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel.

Het gestalde object wordt door Caravanstalling de Boer nooit afgegeven aan derden zonder expliciete toestemming van de huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van het object te kunnen legitimeren.
Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Caravanstalling de Boer het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.

Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het gestalde object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is huurder aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van het uit het gestalde object lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht Caravanstalling
de Boer of diens gemachtigde toegang tot het gestalde object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.

Brandstoftanks van auto's waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
Het is verboden in de stallingruimte onderhoudswerkzaamheden aan caravan, auto of boot te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
Het is de huurder verboden zich zonder toestemming van Caravanstalling
de Boer zich in de stallingruimte te bevinden.

Vergeet niet om uw watertank(s), leidingen en voor een gestalde auto, de antivries te controleren. De stallingruimte wordt namelijk niet verwarmd!
Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.

4. Aansprakelijkheid / Verzekering

De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object minimaal WA en Casco te verzekeren.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
Het gestalde object staat gestald geheel op eigen risico van de huurder.
Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
Buiten de meter prijs berekenen wij € 15,- voor een vouwwagen per jaar, € 25,- voor een caravan per jaar aan verzekeringspremie.

5. Betalingen

Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingjaar dient de verschuldigde jaarhuur door Caravanstalling
de Boer te zijn ontvangen.

Indien het overeengekomen stallingjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
Caravanstalling
de Boer heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen.

Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft Caravanstalling de Boer zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden dan door Caravanstalling de Boer op de huurder verhaald.

Caravanstalling de Boer heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.

Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en Caravanstalling de Boer over de stallingvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken. Ook hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.

De huur van de stallingruimte is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt, na verkregen goedkeuring van Caravanstalling de Boer. De nieuwe eigenaar is alsdan gehouden deze stallingvoorwaarden na te leven en treedt in plaats van de oude eigenaar.

Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan Caravanstalling de Boer.

6. Geschillen

Op de stallingovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

7. Overgangsbepalingen

Deze stallingvoorwaarden treden in werking op 1 juli 2008.

8. Tarieven

Onderstaande tarieven zijn voor de volgende objecten en inclusief BTW. Deze tarieven zijn per strekkende meter over de totale lengte van het gestalde object.

Binnenstalling:
Caravan  € 45.00
Vouw / Bagagewagen  € 40.00

Als objecten breder zijn dan 2,40 meter wordt een onderling aangepast tarief afgesproken.
De caravan, vouw-bagagewagen kan kosteloos gehaald en gebracht worden.
Alle hierboven vermelde prijzen gelden op jaarbasis.
Almere, 1 juli 2018

Terug naar de inhoud