Privacy policy - Caravanstalling de Boer Almere

Caravanstalling de Boer
Ga naar de inhoud
Privacy Policy Caravanstalling de Boer.

Gegevens
CaravanStalling de Boer, gevestigd in Almere-Buiten op de H.W. Heinsiusweg 17. 1331 EH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens via onze site, alleen het hoogst nodige om onze diensten te kunnen verlenen, tevens gebruiken we geen social media plugins.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
Je kan via de site contact opnemen per mail, telefoon.

CaravanStalling de Boer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caravanstalling Almere) tussen zit.

CaravanStalling de Boer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

e-mail:
Deze zal na uitschrijving verwijderd worden, uiterlijk na 3 jaar.

CaravanStalling de Boer verstrekt geen gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken bij CaravanStalling de Boer zijn alleen technische en functionele cookies.

Analytische cookies om een indicatie te krijgen van bezochte pagina's en aantallen bezoekers, deze maken geen inbreuk op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser inzien, aanpassen of verwijderen.
Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CaravanStalling de Boer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen via deze contactgegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

CaravanStalling de Boer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Contact
CaravanStalling de Boer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, onze contactgegevens vind je hier.
Terug naar de inhoud